SAP Table TQ02B - QM system

Field Key Data Element Type Offset Leng Decimals Check Table Text
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Client
QSSYSFAM X QSSYSFAM CHAR 3 4 0 TQ02B Actual QM System of Vendor
QSSYSZERT QSSYSZERT CHAR 7 1 0 Certified QM System - Skip
QSSYSBEW QSSYSBEW NUMC 8 3 0 Valuation of Vendor QM System