SAP Note 550550 - XK99: Segment E1LFA1A, field QSSYSDAT

Component : Vendor Master - Cross-application Mass Change

Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/550550 (SAP Service marketplace login required)

Key words :
XK99 MASS LFA1 MASSOBJ MASSFLDLST

Related Notes :

439505XK99: E1LFA1A - Segment supply