SAP Message /ASU/GENERAL245 - No authorization to read office documents

/ASU/GENERAL245 : No authorization to read office documents